Somnoplastyka: leczenie przewlekłego chrapania działaniem fal radiowych na podniebienie miękkie

Źródło

Międzynarodowy Szpital Ruber, Madryt. ngalindo@ruberinternacional.es

Streszczenie

Celem niniejszego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa redukcji tkanki podniebienia miękkiego z wykorzystaniem energii fal radiowych w leczeniu chrapania. W badaniu wzięło udział 53. pacjentów. Grupa 8. pacjentów (15%) spełniała kryteria łagodnego zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego. Wszystkich pacjentów poddano terapii radiofalowej celowanej na kilka punktów anatomicznych, przy czym średnia całkowita energia promieniowania podana w trakcie jednej sesji terapeutycznej wynosiła ok. 2500 J. Grupa 40. pacjentów (75%) została po raz kolejny poddana terapii radiofalowej z wykorzystaniem takiej samej dawki energii jak w pierwszej sesji. Dokonano oceny bólu pooperacyjnego, chrapania i poziomu satysfakcji pacjenta oraz jego otoczenia. W badaniu kontrolnym przeprowadzonym średnio po 20. miesiącach nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. Z upływem czasu obserwuje się zmniejszenie efektu terapeutycznego podobnie jak w klasycznej lub laserowej metodzie plastyki języczka podniebiennego i podniebienia miękkiego, aczkolwiek brak poważniejszych objawów niepożądanych i minimalizacja bólu pooperacyjnego przemawiają za skutecznością radiofalowej metody leczenia chrapania.