Dwubiegunowa terapia radiofalowa w leczeniu chrapania z łagodnym lub umiarkowanym zespołem bezdechu śródsennego: porównanie radiofalowej uwulopalatoplastyki z techniką kanałową

Źródło

Klinika Otolaryngologii, Wydział Medyczny Uniwersytetu w Kairze, Kair, Egipt.

Streszczenie

Porównaliśmy metodę radiofalowej uwulopalatoplastyki z techniką kanałowej chirurgii podniebienia miękkiego w leczeniu chrapania i obturacyjnego bezdechu śródsennego, pod względem skuteczności i chorobowości. Badanie pilotażowe, o charakterze prospektywnego, randomizowanego badania klinicznego z próbą ślepą, przeprowadzono z udziałem 40. pacjentów w Klinice Otolaryngologii szpitala uniwersyteckiego Kasr Al-Aini w Kairze w okresie od kwietnia do grudnia 2003 r. Pacjentów podzielono losowo na dwie równoliczne grupy. Jedna grupa była leczona metodą podśluzówkowego kanałowania podniebienia miękkiego, podczas gdy druga grupa została poddana radiofalowej plastyce języczka podniebiennego i podniebienia miękkiego. Stan kliniczny pacjentów kontrolowano przez kolejne 4 miesiące korzystając ze standardowych ankiet wizualnej skali analogowej. Ewaluację przeprowadzono przed zabiegiem, a następnie powtórzono po 3. i 10. dniach oraz po 3. tygodniach po zabiegu. Wizualna skala analogowa uwzględniała następujące parametry: ból, ubytek mowy, zaburzenia połykania i chrapanie (wg partnera, z którym pacjent sypia). Polisomnografię wykonano przed interwencją chirurgiczną i 4 miesiące po zabiegu. Badanie potwierdza korzystny wpływ terapii radiofalowej w leczeniu pacjentów z przewlekłym chrapaniem i towarzyszącym łagodnym lub umiarkowanym zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego, szczególnie pozytywny w kontekście objawu chrapania, co pozostaje w zgodności z wynikami poprzednich badań klinicznych podkreślających znacznie szybszą redukcję chrapania i napadów bezdechu w grupie leczonej metodą radiofalowej uwulopalatoplastyki w porównaniu z grupą pacjentów leczonych techniką kanałowania podniebienia miękkiego, która związana jest ponadto z większym bólem pooperacyjnym i chorobowością pacjentów.